Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest: Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

Galeria

 • O projekcie
 • Cel projektu
 • Grupy docelowe

Projekt " Czas na aktywność w mieście Dębica" powstał by pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Szczegóły pomocy opisane zostały w dziale:

 • Cel projektu
 • Grupy docelowe

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Dębica, a mianowicie:

 1. Objęcie kompleksowym wsparciem ułatwiającym aktywną integrację społeczną osób z grupy docelowej.
 2. Wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych u osób z grupy docelowej
 3. Aktywizacja zawodowa i wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia zawodowe, uzupełnienie wykształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym i doradztwo zawodowe.

Skuteczność działań wyniknie podczas wykonywania komplementarnych działań należących do 4 typów projektów:

 1. poradnictwo zawodowe
 2. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej
 3. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
 4. zajęcia szkolne w ramach uzupełnienia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym.

Celem strategicznym projektu jest ulepszanie już istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania negatywnych skutków występujących problemów i mobilizowanie petentów do działania a przede wszystkim wyrównywanie szans środowisk zagrożonych.

 

Cele operacyjneokreślają zaś działania polegające na :

 1. Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez realizację programów skierowanych ku grupom szczególnego ryzyka.
 2. Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do ograniczenia zjawisk patologicznych jako konsekwencja bezrobocia.
 3. Pozyskiwanie dodatkowych środków z funduszu Uni Europejskiej na realizację projektów aktywizujących bezrobotnych. Z uwagi na horyzont realizacji strategii miasta Dębica, miernikiem skuteczności będzie: stworzenie warunków do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zmniejszenie liczby bezrobotnych klientów MOPS.

 

Grupą docelową projektu są osoby zameldowane w mieście Dębica korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

Uczestnikami Projektu będą w szczególności osoby należące do następujących podgrup:

 • długotrwale korzystajacych ze świadczeń - 54 osoby
 • bezrobotni - 70 w tym długotrwale bezrobotnych: 27 osób
 • nieaktywnych zawodowo: 5 osób
 • niepełnosprawni 7 osób.

Uczestnicy projektu znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, posiadają niskie wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe nieadekwatne do potrzeb rynku pracy.

 

Dlaczego taki wybór?

 

Grupa docelowa narażona na wykluczenie ze względu na:

 • niskie lub zdeaktualizowane kwalifikacje zawodowe
 • niskie wykształcenie
 • indywidualne bariery związane z brakiem umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy
 • niską mobilność i brak nawyku pracy zarobkowej
 • brak wiedzy o potrzebach rynku pracy
 • brak zdolności do samodzielnej zmiany swojej sytuacji.

Osoby długotrwale bezrobotne są na ogół w złej sytuacji ekonomicznej, mają utrudniony dostęp do usług rynkowych (finansowych, produkcyjnych) oraz społecznych (edukacja, kultura, zdrowie). W konsekwencji nie potrafią samodzielnie dostosować swoich kwalifikacji do rynku pracy, tracą orientację w jego potrzebach. Wieloletnia bierność zawodowa sprawia, że brak im umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do podjęcia pracy. Skuteczna zmiana ich sytuacji wymaga kompleksowego wsparcia niedostępnego w Dębicy w formie instytucjonalnej. Projekt wykorzystuje kilka form wsparcia oraz doświadczenie instytucji publicznej prowadzącej od półtorej roku Klub Integracji Społecznej.

 

Sposób rekrutacji :

 

Informacja o projekcie będzie: w mediach, na plakatach, tablicach ogłoszeniowych; kierowana bezpośrednio do pracowników PCPR, Urzędu Miasta, PUP, działających na rzecz grupy docelowej.

 

 

Kanały rekrutacji :

 1. Informowanie potencjalnych uczestników przez pracowników socjalnych działających na rzecz grupy docelowej i ich dobór w ramach pracy socjalnej
 2. Skierowania przez pracowników socjalnych. Aktualnie kryteria udziału w projekcie spełnia 970 klientów MOPS w Dębicy

 

Etapy rekrutacji :

 1. Przyjęcie zgłoszeń uczestnictwa w biurze projektu
 2. Wypełnienie formularzy, złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń
 3. Rozmowy z personelem projektu weryfikujące dokumenty i oświadczenia 4. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.